بسته های پیشنهادی سرویس مرکز تلفن ابری

 • بسته آلفا

 • 10 کاربر
 • سافت فون اختصاصی نواتل
 • داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری
 • پشتیبانی 24 ساعت
 • 2 گیگ فضای ذخیره ابری
 • راه اندازی رایگان سرویس
 • 1/550/000 تومان

 • بسته بتا

 • 20 کاربر
 • سافت فون اختصاصی نواتل
 • داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری
 • پشتیبانی 24 ساعت
 • 5 گیگ فضای ذخیره ابری
 • راه اندازی رایگان سرویس
 • 2/650/000 تومان

 • بسته گاما

 • 30 کاربر
 • سافت فون اختصاصی نواتل
 • داشبورد مدیریتی مرکز تلفن ابری
 • پشتیبانی 24 ساعت
 • 10 گیگ فضای ذخیره ابری
 • راه اندازی رایگان سرویس
 • 3/600/000 تومان

بسته اینمادی

یک شماره + یک کانال

۱۹۹,۰۰۰ تومان

* هزینه راه اندازی بسته اینمادی، هنگام خرید بسته محاسبه می‌شود.

نوع تماس نواتل مخابرات
تماس با شماره ثابت داخل استان 4 4.5
تماس با شماره ثابت خارج استان 30 33
تماس با همراه 55 62.5
خرید شماره از 100,000 تومان
خرید کانال 100,000 تومان

* قیمت ها بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه اپراتورها در هر سال به روز رسانی می شوند.

* قیمت ها بدون احتساب %9 مالیات میباشند.

مشاوره و دموی رایگان

ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤک کنیم. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺘﺎن را ﺛﺒت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس بگیرند.

در حال بارگذاری ...